E308 สารสังเคราะห์แกมมา - โทโคฟีรอล

สารสังเคราะห์แกมมา - โทโคฟีรอล (E308) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายโดยชะลอการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (ไขมัน) และการก่อตัวของอนุมูลอิสระ

 

E308 (แกมมา - โทโคฟีรอลสังเคราะห์) รวมอยู่ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร ที่ไม่มี ใบอนุญาตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศของเรา

เขียนความเห็น